Welcome

Welcome to the N°1 Tem (Kotokoli) language web site with language tools (keyboards), Tem history, culture, MP3 songs, Videos, Tem Literature, Tem Health books, Tem Spiritual Books, and MP3 Lessons - all free to download.

Emplacement

 Le territoire tem

  

Tem ŋmáádɩ́ ɖaána

La Maison de la littérature tem 

NEWS FLASH:
A brand new, 900 page book in Tem has just been published and released in April 2020. Click on Bɩgabaazɩya na Njííla ya Keɖiyá Kɩ́falɔɔ́ to find more photos and information about where you can buy this book. 

image with both sides of the cover
Example page in Tem Ajami script

Verset du jour

Ńna gɛ Agáarɩ wɔɔbɔ́ɔ́zɩ ɩdɩ sɩsɩ: «Weení ɩbɛɛ́na ma ɖɔ́ nɛ́, mɔ́ɔ́ máábá mana yɩ toovonúm yáá wé.» Ngɛ waava Ɖádʊ́ʊ Ɩsɔ́ɔ weení wɔɔgɔ́nɩ ɩŋmatɩná yɩ nɛ́ yɩ́ɖɛ sɩsɩ: «Nyɔ́ɔ́ gɛ Ɛl‑Rɔ́ɔyɩ,» bugutoluú sɩsɩ, Ɩsɔ́ɔ weení ɩbɛɛ́na ma nɛ́.

Genèse 16.13
Partager