Verse of the day

Verse of the day

Amá, Ísifu sɩ ibúsi wentí nɛ́ gɛ sɩsɩ: «Bɩ́kalá mɩ́ɩ nɩdáárɛ; mɛ́dɛkɛ́ɛ Ɩsɔ́ɔ. Mɩ́ɩ́zɔ́ɔ́lɩ sɩ ɩlá ma kidaavééníti, amá, Ɩsɔ́ɔ wɔɔgbɔ́ɔ tɩ ɩbɩsɩná kazɔ́ɔ ńbɩ. Ɩráa ɖabata weezíni gɛ wɔɔzɔ́ɔ́lɩ sɩ ɩlɛ́ɛ; bɩnáábɩ́lɛ́ sinje mɩ́nnáa ɖɔ́.

Genesis 50:19

 

Share

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.