Mɩ́na boɖé

Mɩ́na boɖé Tem ɖɩdáarɛ N° 1-daá na kʊnʊm-dɛ́ɛ kpɩná (kɩ́manátɩ), Tem caanadɔ́m, ɖɔ́ɔ́náwá, yéńdiwá MP3-rɔ, videwóowá, kʊnʊm-dɛ́ɛ ŋmáádɩwá ndɩ-ndɩ, alaafɩ́ya-dɛ́ɛ tákaraɖáwá, tákaraɖáwá tɩ́nŋmatɩ́ Ɩsɔ́ɔ-dɛ́ɛ tɔ́m nɛ́, na wɩlɩ́tɩwá tem-daá MP3-rɔ, wentí bánbɩɩzɩ́ bɔkpɔ́ɔ tɩ faala nɛ́ Tem-daá (Kotokolí).

 

FLASH INFO :

 

Tem tákaraɖá kɩbá kɩjɔɔ́ɔ kazɔ́ɔ páá nɛ́,  Tɛ́ɛvɛ́ɛrɛ́ irodúu bɩ́nɩ 2020 ńnɩ́ ɩna ‑daá  gɛ baalɩzɩ́ kɩ wɔnɔɔ́, kɩdɛ́ɛ tákaraɖá bíya kɛ́ 900. A nyɔ́zɔɔlɛ́ɛ sɩ  nna ɩlɛɛzɩ́nɩ bɩka ndɩlɩ́ lénlé nyánbɩɩzɩ́  iyuú kɩ nɛ́ nyʊʊ́ céBɩgabaazɩya na Njííla ya Keɖiyá Kɩ́falɔɔ́

Page exemplaire en script Tem Adjami
2 couvertures

Verset du jour

Ɖádʊ́ʊ-rɔɔzɩ́, ɩvʊ́ʊ́zɩ mɩ́dɩ nɩ́baadɛɛráa baazɩ́ɩ wɛ nɛ́ bɛdɛɛzɩ́. Ɩvʊ́ʊ́zɩ mɩ́dɩ wúro kʊ́bɔnɩ́-dɛɛzɩ́, káma, ɩgɛ́ɛ na wúro kʊ́bɔnɩ́ nɛ́; ɩvʊ́ʊ́zɩ mɩ́dɩ tɛ́ɛ́dɩ-rɔ bɛɛŋɩráa-dɛɛzɩ́, káma, weegédíríná wɛ sɩsɩ bɔ́fɔ wenbá bánlám bɩdaavé nɛ́ banɩgbamʊʊ́, bɩka basá kazɔ́ɔ lanɖáa.

1 Pétiru 2.13-14
Location

Tem bíya Laadɔ

Partager