Mɩ́na boɖé

Mɩ́na boɖé Tem ɖɩdáarɛ N° 1-daá na kʊnʊm-dɛ́ɛ kpɩná (kɩ́manátɩ), Tem caanadɔ́m, ɖɔ́ɔ́náwá, yéńdiwá MP3-rɔ, videwóowá, kʊnʊm-dɛ́ɛ ŋmáádɩwá ndɩ-ndɩ, alaafɩ́ya-dɛ́ɛ tákaraɖáwá, tákaraɖáwá tɩ́nŋmatɩ́ Ɩsɔ́ɔ-dɛ́ɛ tɔ́m nɛ́, na wɩlɩ́tɩwá tem-daá MP3-rɔ, wentí bánbɩɩzɩ́ bɔkpɔ́ɔ tɩ faala nɛ́ Tem-daá (Kotokolí).

 

FLASH INFO :

 

Tem tákaraɖá kɩbá kɩjɔɔ́ɔ kazɔ́ɔ páá nɛ́,  Tɛ́ɛvɛ́ɛrɛ́ irodúu bɩ́nɩ 2020 ńnɩ́ ɩna ‑daá  gɛ baalɩzɩ́ kɩ wɔnɔɔ́, kɩdɛ́ɛ tákaraɖá bíya kɛ́ 900. A nyɔ́zɔɔlɛ́ɛ sɩ  nna ɩlɛɛzɩ́nɩ bɩka ndɩlɩ́ lénlé nyánbɩɩzɩ́  iyuú kɩ nɛ́ nyʊʊ́ céBɩgabaazɩya na Njííla ya Keɖiyá Kɩ́falɔɔ́

Page exemplaire en script Tem Adjami
2 couvertures

Verset du jour

Yáá mɩ́ɩ́sɩ sɩsɩ mɩ́dɔnʊʊ́ kɛ́ɛ na kʊ Kezeŋa Ɖacɩrɩ‑cɩrɩ ńga kɔwɛ mɩ́dáá, Ɩsɔ́ɔ waava mɩ́ɩ kɛ nɛ́ kɛdɛ́ɛ ɖaána. Mɩ́raadɩɩná mɩ́dɩ ɖʊɖɔ. Káma, Ɩsɔ́ɔ waamʊ mɩ́ɩ gɛ ɩfɛ́rɛ. Bɩlɛ́ nɛ́, ɩgbɔ́ɔ mɩ́dɔnʊʊ́ tɩtɩŋa ɩɖɔɔzɩ ná Ɩsɔ́ɔ.

1 Kɔrɩ́ńtʊ ńba 6.19-20
Location

Tem bíya Laadɔ

Partager