Marɩyáma Magɩdaláa alʊ́-dɛ́ɛ fíilim

Marɩyáma Magɩdaláa alʊ́

Siné kɩna gɛ bánÿaá sɩsɩ Magɩdaláa. Kɩɩbá gɛ kɩɖɔ́kɩ ɩráa ɖabata-dɛ́ɛ laakáarɩ páá ɖúúlínya-daá. Kɩ́ngɛɛzɩ́ laakáarɩ wenkí Yeésu wánɖʊ́ʊ aláa-rɔ nɛ́-dɛ́ɛ tɔ́m gɛ. Kɩ́nzɩnáa ɖúúlínya rɩ́ŋa-dɛ́ɛ aláa batɩlɩ́ sɩsɩ bɔwɛná fɔ́ɔ́zɩrɛ, bɩka betísi balá tɩmɛ́rɛ wenɖé Ɩsɔ́ɔ wánÿaá wɛ sɩsɩ bála nɛ́... Bugutoluú sɩsɩ sɔɔlɩ́m bizúúna bewenbé nɛ́, na bɛdɛ́ɛ kazɔ́ɔ lám-daá gɛ bándɩlɩ́ɩ na Yeésu bɩka bénÿelíi ɩráa baaganáa ɖʊɖɔ wándɩlɩ́ɩ yɩ.

 • 1:01:04

  Marɩyáma Magɩdaláa alʊ́ - Viideo ɖeblibli

 • 1:08

  1 Siné-dɛ́ɛ yɩ́ɖɛ, na nŋɩ́nɩ́ sɩ kibó nɛ́

 • 1:15

  2 Marɩyáma Magɩdaláa alʊ́ wɛɛɖɛ́ɛ Rivikáa-dɛ́ɛ

 • 2:29

  3 Ɖúúlínya-dɛ́ɛ lám

 • 1:27

  4 Nŋɩ́nɩ́ Sitáánɩ waalá ɩrʊ́ hálɩ bʊfɔrɔ́sɩ ɩlɛ́ ɩ́na Ɩsɔ́ɔ bɔlɔwʊtáá nɛ́

 • 2:12

  5 Anɖébi Ibrahím-dɛ́ɛ tɔ́m

 • 1:18

  6 Anɖébi Yesáaya-dɛ́ɛ tɔ́m

 • 1:56

  7 Laabáárʊ wenkí malááyɩka wɔɔgɔ́nɩ ifééri Marɩyáma nɛ́

 • 1:16

  8 Marɩyáma wɛɛɖɛ́ɛ Elizabɛ́ɛtɩ-dɛ́ɛ

 • 1:18

  9 Wentí Ísifu woobúsi nɛ́

 • 0:23

  10 Yeésu-dɛ́ɛ lʊrʊ́ʊ-dɛ́ɛ tɔ́m

 • 1:04

  11 Simeyɔ́ɔnɩ wánŋmatɩ́ wentí-rɔ nɛ́

 • 0:50

  12 Lʊrʊ́ʊ maamááci ńgɩ-dɛ́ɛ tɔ́m kutoluú

 • 1:31

  13 Yaayá weelíri Yeésu lɩ́m-daá

 • 1:36

  14 Yeésu weeyéle Yaayá ilíri yɩ lɩ́m-daá

 • 3:54

  15 Bɔɔɖɔ́ɔ zííniwá Marɩyáma Magɩdaláa alʊ́-rɔ

 • 1:15

  16 Wanbaaráa Yeésu waalɩzɩ́ wɛ́ nɛ́, na aláa bovóo yɩ nɛ́ boodúúzi Rivikáa-dɛ́ɛ

 • 0:52

  17 Róóma ńba wɔɔgbɔ́ɔ bɩrɩ́ŋa, amá, Yeésu weeyéle ɩráa ɩɖʊ tamɔ́ɔ

 • 1:09

  18 Yeésu weevéézi alʊ́ leelú naárʊ biyaalʊ́

 • 3:57

  19 Waázu Yeésu waalá kɩ bʊ́ʊ-rɔ nɛ́

 • 5:54

  20 Alʊ́ wɔɔgɔ́nɩ lɩ́m lúu lɔkɔ-jɔ́

 • 2:14

  21 Ɩsɔ́ɔ sɛ́ɛ́dɩ na toovonúm fáa-rɔ-dɛ́ɛ wɩlɩ́tɩ

 • 1:11

  22 Yeésu wɔɔgbɔ́ɔ ɖáámá ɩ́na kɩdaavééníti lanɖáa

 • 3:09

  23 Alʊ́ weení wɛ́nÿɛlɛ́ŋ azimá wéndináa yɩ nɛ́

 • 1:52

  24 Beevéézi Yááhíru wɛɛlɛ́ɛ ɩkábɩsɩ weezuú-daá

 • 1:39

  25 Yeésu wɛɛjɛlɩ́ ɩráa 5 000

 • 1:39

  26 Yeésu wánwɩlɩ́ɩ sɩsɩ bʊwɛná fɔ́ɔ́zɩrɛ sɩsɩ ɩráa ifu yɩ

 • 1:58

  27 Kʊdɔḿ waazɩ́ Fɛɛzɩrɛ wɩ́rɛ

 • 0:53

  28 Róóma ńba áɖííni-dɩnáa-dɛ́ɛ nɩ́baadɛɛráa wɛɛyɛɛ ná Yeésu baaná

 • 1:19

  29 Alʊ́ leelú naárʊ-dɛ́ɛ kʊjɔɔwʊ

 • 2:59

  30 Bɛɛjɛ́ alʊ́ weení waalɩ́ɩ ɩwaalʊ́ wɔ́rɔ́ nɛ́

 • 0:58

  31 Yudásɩ weedísi sɩsɩ wánÿám Yeésu

 • 1:59

  32 Baayá Yeésu bakpa yɩ

 • 4:29

  33 Yeésu wɛ tɔ́m ɖaavʊʊɖɛ́

 • 4:20

  34 Yeésu wɔɔvɔɔ́lɩ ɩdɛ́ɛ abɛlɩ́ akɔ́ɔ, ngɛ weeyéle baká yɩ kɩrɔ.

 • 0:47

  35 Marɩyáma wɔɔdɔ́ɔ́zɩ tɔ́m Simeyɔ́ɔnɩ waaŋmátɩ tɩ nɛ́ tɩrɔ

 • 0:58

  36 Bɔɔdɔ́ ŋmɩɩlʊ́ sɩsɩ wónÿuú arɩjáńna

 • 1:07

  37 Temenuú-dɛ́ɛ lám na Yeésu-dɛ́ɛ sɩ́m-dɛ́ɛ tɔ́m

 • 2:21

  38 Yeésu-dɛ́ɛ bím

 • 1:23

  39 Aláa wɛɛɖɛ́ɛ bɔɔlááwʊ-jɔ́, Yeésu-dɛ́ɛ tɔnʊʊ́ fɛ́yɩ́

 • 2:37

  40 Marɩyáma Magɩdaláa alʊ́ waana Yeésu weevé ɩlɩ́ɩ ɩsɩɖáa-daá nɛ́ ɩtɩlɩ́ yɩ

 • 2:18

  41 Marɩyáma Magɩdaláa alʊ́ wánlɩzɩ́ɩ Yeésu-dɛ́ɛ sɩ́m na ɩdɛ́ɛ fém kutoluú

 • 1:55

  42 Ɩrʊ́ ɩtɩlɩ́ Yeésu ɩdɩtɩŋa

 • 3:12

  43 Rivikáa waava toovonúm

 • 1:38

  44 Ɩrʊ́ ɩcɔ́ɔ Krísto ńnɩ́-dɛ́ɛ cɔwʊrɛ

 • 1:22:31

  45 Marɩyáma Magɩdaláa alʊ́ - Nɩ́baadɛɛrʊ́-dɛ́ɛ ŋmatɩrɛ

Fáa