Wɩ́rɛ báa wenɖé-dɛ́ɛ kalɩ́tɩ

Verset du jour

Mogoobíya máábá mɔ́zɔɔlɛ́ɛ mɩ́ɩ nɛ́, a ńŋɩnáa bɩlɛ́ gɛ Ɩsɔ́ɔ wɔɔzɔ́ɔ́lɩ ɖáa, bɩɩbɔ́ɔ́zɩ ɖɔ́ɔ́ ɖʊɖɔ ɖɩsɔ́ɔ́lɩ ɖamá.

1 Yuháánɩ 4.11

 

Y 137 Nous sommes venus un à un et repartons un à un

Audio file
Partager