Mɩ́na boɖé

Mɩ́na boɖé Tem ɖɩdáarɛ N° 1-daá na kʊnʊm-dɛ́ɛ kpɩná (kɩ́manátɩ), Tem caanadɔ́m, ɖɔ́ɔ́náwá, yéńdiwá MP3-rɔ, videwóowá, kʊnʊm-dɛ́ɛ ŋmáádɩwá ndɩ-ndɩ, alaafɩ́ya-dɛ́ɛ tákaraɖáwá, tákaraɖáwá tɩ́nŋmatɩ́ Ɩsɔ́ɔ-dɛ́ɛ tɔ́m nɛ́, na wɩlɩ́tɩwá tem-daá MP3-rɔ, wentí bánbɩɩzɩ́ bɔkpɔ́ɔ tɩ faala nɛ́ Tem-daá (Kotokolí).

Emplacement

Tem bíya Laadɔ

Tem ŋmáádɩ́ ɖaána

Tem ŋmáádɩ́ ɖaána

Bɔwʊ́tɩ:
Tem tákaraɖá kɩbá kɩjɔɔ́ɔ kazɔ́ɔ páá nɛ́,  Tɛ́ɛvɛ́ɛrɛ́ irodúu bɩ́nɩ 2020 ńnɩ́ ɩna ‑daá gɛ baalɩzɩ́ kɩ wɔnɔɔ́, kɩdɛ́ɛ tákaraɖá bíya kɛ́ 900. A nyɔ́zɔɔlɛ́ɛ sɩ  nna ɩlɛɛzɩ́nɩ bɩka 

ndɩlɩ́ lénlé nyánbɩɩzɩ́ iyuú kɩ nɛ́ nyʊʊ́ céBɩgabaazɩya na Njííla ya Keɖiyá Kɩ́falɔɔ́.    

2 couvertures
Page exemplaire en script Tem Adjami

Verset du jour

Amá, Ísifu sɩ ibúsi wentí nɛ́ gɛ sɩsɩ: «Bɩ́kalá mɩ́ɩ nɩdáárɛ; mɛ́dɛkɛ́ɛ Ɩsɔ́ɔ. Mɩ́ɩ́zɔ́ɔ́lɩ sɩ ɩlá ma kidaavééníti, amá, Ɩsɔ́ɔ wɔɔgbɔ́ɔ tɩ ɩbɩsɩná kazɔ́ɔ ńbɩ. Ɩráa ɖabata weezíni gɛ wɔɔzɔ́ɔ́lɩ sɩ ɩlɛ́ɛ; bɩnáábɩ́lɛ́ sinje mɩ́nnáa ɖɔ́.

Genèse 50.19
Partager

Votre encouragement nous est précieux

Vos témoignages contribuent à rendre possibles des sites web tels que celui-ci.