Alɩkʊráánɩ-dɛ́ɛ fɔɔlʊʊ́ Tem-daá

Ɖɩ́kala Kʊrʊháanɩ-dɛ́ɛ sɔ́ naárɛ weená alɩfáa Bachir KORODOW waalɩzɩ́ yɛ Tem-daá nɛ́ bɩka awɛ adá naárɛ-daá nɛ́.

 

Ɩbɛ́ɛ bɩdɛ ɩkpɔ́ɔ tákaraɖá rɩ́ŋa

 

Doc Bashir29-30.jpg

Fɔɔlʊ́ kaɖáa ngɩ gɛ Surátɩ́ 30 báŋmaána kɩ tem daá na ajamíya nɛ (bugutoluú gɛ sɩsɩ Tem-dɛ́ɛ ŋmáádɩ na laarúbu-dɛ́ɛ ŋmáádɩ bíya).

Fɔɔlʊ́ siilɛ ngɩ gɛ Surátɩ́ 29 na 30 báŋmaána kɩ tem daá na Fransɩ-dɛ́ɛ ŋmáádɩ bíya.

Alfa Bachir KORODOWU dɛ́ɛ tɩmɛɛrɛ nbɩlɛ́, waavána tem kʊ́nʊḿ dɛ́ɛ nɔɔdaka nɩɩbawʊ́ sɩ baaláná kɩ tɩmɛ́rɛ.

Tákaraɖá kɩná kɩ́ŋmaarʊ́ waava na nɩ́bááwʊ sɩ baálana kɩ tɩmɛ́rɛ.

 Creative Commons CC-BY-NC-ND waava na yíko sɩ baátara tákaraɖá kɩná.

 

Fáa