Tɛɛbíízi-dɛ́ɛ caanadɔ́m

Ɩbɛ́ɛ́m Tem bɛɛbíízi nasɩ́rɩ-dɛ́ɛ caanadɔ́m. Mɩ́nbɩɩzɩ́ ɩŋmáa ɖáa mɩ́dɛ́ɛ tɛɛbiiyá-dɛ́ɛ ńdɩ ɖʊɖɔ yáa nɔɔdaka wenká mɩ́wɛ kadáa agbarawa nɛ́ kɔdɔ́m.

Nyʊʊ́ cé na nna tɛɛbíízi sɩna sɩdɛ́ɛ ɖɩgɛɛzɩrɛ: Aguidagbadɛ  , Kɩ́ɖɛɛwʊ́‑dɛ́ɛ 


 

Partager