Tɛɛbíízi-dɛ́ɛ caanadɔ́m

Ɩbɛ́ɛ́m Tem tɛɛbíízi nasɩ́rɩ-dɛ́ɛ caanadɔ́m. Mɩ́nbɩɩzɩ́ ɩŋmáa ɖáa mɩ́dɛ́ɛ tɛɛbiiyá-dɛ́ɛ ńdɩ ɖʊɖɔ yáa nɔɔdaka wenká mɩ́wɛ kadáa agbarawa nɛ́ kɔdɔ́m.

   Nyʊʊ́ bɩdɛ na nna tɛɛbíízi nasɩ́rɩ-dɛ́ɛ ɖɩgɛɛzɩrɛ

Kpangalam, Koma, Kɩ́ɖɛɛwʊ́‑dɛ́ɛ, Agidáagba‑dɛ́ɛ, Kʊ́mɔndɛ́ɛ, Alíkpáa‑dɛ́ɛ, Caaváádɩ, Ɖubúyi‑dɛ́ɛ, Bɔɔwʊ́‑daá, Yɛlɩvɔ́ɔ

Partager

Votre encouragement nous est précieux

Vos témoignages contribuent à rendre possibles des sites web tels que celui-ci.